PŁATNOŚCI

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

a. bramką płatności realizowaną przez PayNow,

b. przelewem, na rachunek bankowy bank: MBank SA O/B.D. w Łodzi
nr konta: 61 1140 2004 0000 3802 7782 9280

3. Realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar zostanie wysłany, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

4. Klient w terminie 2 dni zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 pkt. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.