POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez ŻAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w 93-153 Łódź ul. Henryka 18 (zwana dalej ŻAR) danych osobowych kontrahentów w związku z zawieranymi umowami zakupu. Przekazywane informacje są zgodne z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - tzw. RODO). W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Żar Sp. z o.o., szanuje oraz przestrzega prywatności kontrahentów.

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Danych Osobowych jest ŻAR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-153), ul. Henryka 18 REGON: 380659109, NIP: 7292726686 wpisana pod numerem KRS 0000738924, organem rejestracyjnym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, adres poczty elektronicznej: net@zar.pl, numer telefonu kontaktowego: 606 819 083, 42 6402014, godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

Cel zbierania danych

Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celach: podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy (np. przyjmowanie zamówień, rozpatrywania reklamacji); wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej); wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Żar Sp. z o.o. (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami kontrahentów);

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych z prawem.

1. ŻAR zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

c. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

d. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a. adres e-mail

b. imię i nazwisko

c. numer telefonu

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a. adres e-mail

b. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania

c. imię i nazwisko

d. numer telefonu

6. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

a. adres e-mail

b. imię i nazwisko

c. numer telefonu

7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

8. Przekazanie danych osobowych do ŻAR jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

Odbiorcy danych osobowych

1. Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: kontrahentowi oraz osobom upoważnionym przez kontrahenta, którego dane osobowe dotyczą; osobom zatrudnionym w Żar Sp. z o.o. i posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Żar Sp. z o.o. oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. dostarczanie produktów przez firmy transportowe, obsługa infrastruktury informatycznej przez firmy hostingowe); w przypadku zgody kontrahenta na przekazanie danych również innym podmiotom w celach marketingowych.

2. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych

3. Żar Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Żar Sp. z o.o. będzie czynił starania, aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku firma Żar Sp. z o.o. będzie mogła przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania kontrahentowi informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Okresy przetwarzania danych

4. Dane osobowe są przetwarzane:

a. w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);

b. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;

c. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Żar Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;

d. w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 us1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;

e. poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek kontrahenta, wniosek organu nadzorczego - w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody- podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił ŻAR.

b. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez ŻAR zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem ŻAR może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych- podstawa prawna: art. 21 RODO.

a. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli ŻAR przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług ŻAR, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i ŻAR nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

a. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

I. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane

II. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę

III. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych

IV. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

V. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu ŻAR podlega

VI. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego

c. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ŻAR może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ŻAR. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług ŻAR, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych- podstawa prawna: art. 18 RODO.

a. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. ŻAR nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

I. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ŻAR ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni

II. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania

III. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

IV. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy– ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta

5. Prawo dostępu do danych- podstawa prawna: art. 15 RODO.

a. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

I. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

II. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską

III. uzyskać kopię swoich danych osobowych

6. Prawo do sprostowania danych- podstawa prawna: art. 16 RODO. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z zapisami Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych- podstawa prawna: art. 20 RODO. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie xml, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, ŻAR spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ŻAR nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od ŻAR przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

12. Żar Sp. z o.o. informuje, że podanie przez Pana(ią) następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy: imię, nazwisko, adres dla rozliczeń i dostaw, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z ŻAR Sp. z o.o. umowy.

13. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie). Podczas korzystania ze stron internetowych Administratora automatycznie gromadzone są takie dane użytkownika jak: adres IP, nazwa domeny przekierowującej, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te są wykorzystywane są przez administratora wyłącznie do celów statystycznych.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

Mając na uwadze zapisy art. 4 pkt 4 oraz art. 22 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oświadczamy, że identyfikatory plików cookies (tzw. ciasteczek) generowane na urządzeniach końcowych kontrahentów, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są wykorzystywane do profilowania, a zakres i sposób przetwarzania uniemożliwiają identyfikację osoby fizycznej, której dane dotyczą.

Pliki cookies – tzw. ciasteczka (ang. cookie – ciastko)

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne, od 22 marca 2013 roku właściciele wszystkich witryn, które korzystają z tzw. „cookies”, zobowiązani są do uzyskania zgody od przeglądającego strony na ich zainstalowanie.

Ciasteczka - niewielkie informacje (pliki) tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na urządzeniu końcowym). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje poączenie ze stroną internetową. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” - „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W naszych witrynach internetowych przykładem użycia ciasteczek są statystyki Google Analytics. Każdy użytkownik odwiedzający naszą witrynę pobiera pliki „cookies”, które potrzebne są Google do analizowania ruchu użytkowników na stronie.

Pliki cookies to małe kawałki tekstu i nie stanowią dla użytkownika żadnego zagrożenia. Nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane do rozpowszechniania wirusów. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Poziom ochrony przed ciasteczkami ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z różnych funkcji na stronach internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jak wyłączyć pliki „cookies” w przeglądarce?

a. przeglądarka Internet Explorer- https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

b. przeglądarka Mozilla Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

c. przeglądarka Chrome- https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

d. przeglądarka Safari- https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

e. przeglądarka Opera- https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Pliki cookies w Android - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Pliki cookies w iOS (Safari) - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Pliki cookies w Windows Phone - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11696/windows-phone-7

Od chwili uzyskania informacji o plikach „cookies” każda decyzja użytkownika naszych witryn internetowych będzie wyrazem świadomego aktu woli. Pozostając na naszych stronach, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie z witryny i wykorzystywanie przez nasz serwis ciasteczek.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

1. ŻAR zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. ŻAR stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. ŻAR nie wysyła przypomienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałem hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. ŻAR nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO. Żar Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści niniejszej polityki prywatności. O zmianach w treści polityki prywatności kontrahenci będą informowani za pośrednictwem stosownego komunikatu w witrynach internetowych Administratora. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać niniejszej polityki prywatności. W razie uwag, pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem ŻAR Sp. z o.o net@zar.pl

Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2023 r.